บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

อัตราค่าบริการห้องประชุม อบรม สัมมนา อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ห้องประชุม อบรม สัมมนา
Conference and seminar room service
会议室名称
ความจุ
Capacity
容量
อัตราค่าบริการใช้บริการช่วง
Period & Price
时间和费用

(ที่นั่ง)
(Seat)
(座位)

07.00 - 17.00 น. 
07.00 am – 05.00 pm
(บาท)

หลัง 17.00 น.
After 05.00 pm
(บาท/ชั่วโมง)

ห้องไอยราศุภสร
AiyaraSupphason
会议室
.

312

15,000.-

1,500.-

ห้องกุญชรศุภศรี+กิริณีศุภศิลป์
KunchonSupphasi + KiriniSupphasin
会议室 + 会议
.

100

7,000.-

700.-

ห้องกุญชรศุภศรี
KunchonSupphasi
会议室
.

70

5,500.-

600.-

ห้องกิริณีศุภศิลป์
KiriniSupphasin
会议室
.

30

3,000.-

300.-

หัสดินศุภสาร
HatsadinSupphasa
会议室
.

30

3,000.-

300.-

ติดต่อสอบถาม 054-829333  E-mail : info@thailandelephant.org

หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Contact Tel: 054-829322
电话 : 054-829322

 9,501 total views,  1 views today