ศูนย์บริบาลช้างปางหละ/Pang La Rehabilitation Center

ในอดีตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีช้างงานมากกว่า 150 เชือกกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือ เพื่อช่วยในการชักลากไม้ตามป่าสัมปทานต่าง ๆ ซึ่งในการชักลากไม้ต้องใช้ช้างทั้งเพศผู้และเพศเมีย ทำให้มีลูกช้างเกิดทุกปี ลูกช้างนั้นจะต้องอยู่กับแม่ช้างและกินนมแม่อยู่นาน 3-4 ปี จึงจะสามารถแยกลูกช้างออกไปฝึกได้ ทำให้เป็นภาระต่อหน่วยช้างที่มีช้างแม่ลูกอ่อน และส่วนใหญ่ลูกช้างมากกว่าครึ่งต้องล้มตายลงจากอุบัติเหตุป่า เช่น ถูกสัตว์มีพิษและสัตว์ร้ายในป่าทำร้าย เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2512 .ดร.อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองทำไม้ภาคเหนือ  ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อตั้ง“ ศูนย์ฝึกลูกช้าง “ ขึ้นที่บ้านปางหละ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

In the past, FIO has more than 150 elephants separate in northern to help logging in forest concession. In logging elephant require both male and female. Baby elephant born every year and it stays with mommy about 3-4 years after the calf will be separated into practice. Many calf elephant which doesn’t practice were pass away in the jungle by accident such as poisonous animals were harmed and accident.
In 1978, Prof. AmnuayKorwanichthe former director of the FIO has known a problem. He has decided established a training center for baby elephant at Ban Pang La, Ngao district, lampang.

โดยมีจุดประสงค์ดังนี้คือ

  1.  เพื่อฝึกลูกช้างให้มีความอดทน แข็งแรง และมีความชำนาญในการทำไม้ทุกประเภท
  2.  เพื่อฝึกลูกช้างให้มีนิสัยดี เชื่อฟังคำสั่ง ไม่ดุร้าย
  3.  เพื่อแยกลูกช้างออกจากแม่ เพื่อให้แม่ช้างมีโอกาสทำงานได้เต็มที่
  4.  เพื่อให้ลูกช้างมีความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆ เช่น งูพิษ ฯลฯ
  5.  เพื่อให้ลูกช้างอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดกับสัตวแพทย์

สามารถกล่าวได้ว่าศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างทำไม้แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

จนกระทั่งทางรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทานป่าไม้ ทั่วประเทศลงในวันที่ 17 มกราคม 2532 ทำให้ช้างเอกชนจำนวนมากและช้างขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ไม่มีงานทำ  ช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รวบรวมนำมาไว้ที่ศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ บางส่วนกระจายอยู่ตามสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ปัจจุบันศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ มีหน้าที่ดูแลช้างชราให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยเป็นช้างที่เกษียณจากการทำงาน หรืออาจจะเป็นช้างพิการ ตาบอด, ช้างที่ได้รับสารเสพติดเนื่องมาจากใช้ทำไม้ และช้างอันตราย เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้าง โดยเน้นการเลี้ยงดูที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง เลี้ยงในป่า และมีโรงผลิตยาสมุนไพรช้างที่สามารถผลิตได้เฉลี่ยเดือนละ 600 กิโลกรัม  

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้าง

– งานเลี้ยงดูและบริบาลช้าง ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ (ข้อมูลปี พ.ศ.2559) ช้างที่อยู่ในความดูแล  จำนวน 30 เชือก ได้ทำการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จำนวน 45 เคส (จำนวน 25 เชือก)  ช้างป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด จำนวน 25 เชือก

Objective
-To train the baby elephant to have patience, strength and still to do any kind of wood work.
-To train the baby elephant to have a good habits, obedience and not fierce.
-To separate out from the parents for a moment while they have full time careers.
-The baby elephant is safe from poisonous creatures like snakes (cobra or king cobra).
-The baby is in the care of a lot closer proximity to the veterinarian.
Here is the first and only one that training elephant and elephant go to school in the world whose reputation is well known in both domestic and international. It can be seen that the use of elephant in the forest industry that has existed for hundreds of years and continuing indefinitely by FIO is the main organization. Until the government has issued a decree canceling forest concession national wide on January 17th 1989, it impact to the private elephant a lot and FIO elephant unemployed. The FIO elephant has garnered at training camp home Ban Pang La and some scattered along the FIO forestry plantations
Currently Pang La Sanctuary is responsible of healthy elephant aging, retired elephant from working or disabled, blind elephant, elephant received the drug because of logging and rampage elephant. Here as the last home of elephant by focusing on parenting relationship between people and elephant.
The operation and elephant conservation
-Elephant in taking care 30 elephants and all patients is 45 cases (25 elephants). The admitted one is 25 elephants.

 8,633 total views,  1 views today