2.โปรแกรมอาบน้ำและร่วมการแสดงกับช้าง / Join with elephant / 大象一起洗澡和表演

โปรแกรมอาบน้ำและร่วมการแสดงกับช้าง
Join with elephant / 跟大象一起洗澡和表演

ราคา ๒,๐๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 2,000 per person / 2,000 泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

๐๘.๓๐ น. / 08.30 a.m.  ลงทะเบียน & เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม
Register and get change to be mahout uniform / 登记 & 换衣服

๐๙.๐๐ น. / 09.00 a.m.  ฝึกขี่ช้างที่ลานแสดงช้าง
Training to ride elephant at the show ground / 在表演场练习骑大象

๐๙.๔๕ น. / 09.45 a.m.  นำช้างไปอาบน้ำ
Take the elephant for bathing / 跟大象一起洗澡

๑๐.๐๐ น. / 10.00 a.m.  ร่วมแสดงกับช้าง
Participate with elephant in the show ground / 跟大象一起表演

๑๑.๐๐ น. / 11.00 a.m.  เปลี่ยนชุด, จบโปรแกรม
Get change to be mahout uniform Finish the program / 换衣服 ,  行程结束

 *** โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์.****

***系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更。****

 6,696 total views,  1 views today