3.โปรแกรมส่งช้างเข้าป่า / Send them back home 1 hour / 带大象回去森林

โปรแกรมส่งช้างเข้าป่า
Take the Elephants Home (1 hour) / 带大象回去森林

ราคา ๑,๐๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 1,000 per person / 1,000 泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

 • กรอกในสมัครและเปลี่ยนชุดควาญช้าง
  Complete the application and dress up mahout suite
  报名先,然后换衣服成相符的衣服
 • ป้อนอาหารช้าง / Feed elephant food / 喂大象
 • ขี่ช้างไปอาบน้ำ / Ride the elephant to bathing / 骑大象去洗澡
 • อาบน้ำกับช้าง / Bathing with elephant / 跟大象一起洗澡
 • ขี่ช้างกลับเข้าป่า / Ride the elephant back to the jungle / 骑大象进去森林
 • กลับมายังสถาบันฯ / เปลี่ยนชุด / จบโปรแกรม/ Return to TECC and finish the program
  骑大象回去保护中心/换衣服/行程结束

(หมายเหตุ – ๑ ชั่วโมง = ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.) / (Remark – 1 hour = 2.30 p.m. – 3.30 p.m.)

(备注 :1个小时就是下午2点半到3点半)

*** โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์.****

***系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更。***

 6,298 total views,  2 views today