14.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 6 วัน / The Basic Mahout Training Program in 6 days

14.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 6 วัน / The Basic Mahout Training Program in 6 days

ราคา ๒๐,๕๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 20,500 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ 1 / Day 1

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.                  ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
09.00 – 09.30 a.m.                   Register / get change to be mahout uniform and ceremony respect to GRANETCHA (God of elephant)

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.                  เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้กับช้าง ข้อมูลของช้าง และวิธีการเข้าหาช้าง
09.30 – 10.00 a.m.                   Learn elephant commands, elephant information and how to approach to the elephant

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                 พบเจ้าหน้าที่ ควาญช้าง และเริ่มการฝึก
10.00 – 12.00 a.m.                   Meet staff, mahout and start training

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 01.30 p.m.                   Lunch

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.                  ฝึกการขี่ช้าง
01.30 – 14.30 p.m.                   Further training

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.                  นำช้างในไปผูกไว้ในป่า
02.30 – 04.00 p.m.                  Take the elephant into the jungle

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ p.m.               พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 – 05.00 p.m.                    Relax

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00 p.m.                   Dinner

วันที่ 2 / Day 2

๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.                  รับช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30 – 08.00 a.m.                  Collect elephant in the jungle and take it to bath

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.                  ขี่ช้างไปยังสถาบันฯ
09.00 – 09.30 a.m.                    Ride the elephant to go to the center

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.                  ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
10.45 – 11.00 a.m.                    Watch the elephants show

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.                  เยี่ยมชมลูกช้าง
11.00 – 11.15 a.m.                   Watch the baby elephants

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.                  เรียนรู้วิธีทำกระดาษมูลช้าง
11.15 – 12.00 a.m.                   Learn how to make elephant dung paper

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 01.30 p.m.                   Lunch

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.                  ขี่ช้างกลับมาที่โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
01.30 – 02.00 p.m.                   Ride the elephant back to the school

๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐ น.                  เรียนรู้วิธีอาบน้ำช้าง
02.10 – 02.30 p.m.                   Learn how to take elephant bathing

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.                  นำช้างไปผูกไว้ในป่า
02.30 – 04.00 p.m.                   Take your elephant into the forest

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 – 06.00 p.m.                    Relax

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00 p.m.                   Dinner

 

วันที่ 3 / Day 3

๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.                  นำช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30 – 08.00 a.m.                  Retrieve your elephant from the forest and take it for a bath

๐๘.๐๐ น.                                รับประทานอาหารเช้า
08.00 a.m.                               Breakfast

๐๙.๐๐ น.                               เรียนรู้วิธีการทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง
09.00 p.m.                               Learn how to make equipment for the elephant

๑๒.๐๐ น.                               พักรับประทานอาหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 p.m.                              Lunch / Rest

๑๓.๓๐ น.                               เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ช้างเผือก และช้างตกมัน
01.30  p.m.                             Learn information about TECC white elephant and musth elephant

๑๕.๐๐  น.                             ใส่โซ่บนคอช้าง
03.00  p.m.                            Additional training

๑๕.๓๐ น.                             นำช้างไปผูกไว้ในป่า
03.30 p.m.                            Take your elephant into the forest

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.             พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.30 – 06.00 p.m.              Relax

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.             รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00 p.m.               Dinner

วันที่ 4 / Day 4

๐๖.๓๐  น.                         รับช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30 a.m.                        Retrieve your elephant from the forest and take it for a bath

๐๘.๐๐ น.                         รับประทานอาหารเช้า
08.00 a.m.                        Breakfast

๐๙.๐๐  น.                       ฝึกขี่ช้าง และเตรียมกระเป๋าเพื่อไปพักในป่า 1 คืน
09.00  a.m.                      Prepare overnight bag to stay in the forest for 1 night

๑๐.๐๐  น.                       ขี่ช้างเข้าไปในบ้านพักในป่า
10.00  a.m.                       Ride your elephant to the forest camp

๑๑.๑๕ น.                     เดินทางถึงบ้านพักในป่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.15  a.m.                   Arrive to the jungle camp/ rest

๑๒.๐๐ น.                    รับประทานอาหารกลางวัน
12.00  p.m.                  Lunch

๑๓.๓๐ น.                  เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตควาญช้าง
01.30  p.m.                Learn the mahout’s way of life

๑๔.๐๐ น.                  เรียนรู้วิธีการทำอาหาร (การทำอาหารในป่า)
02.00  p.m.               Learn how to cook (jungle style)

๑๘.๐๐  น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 p.m.                  Dinner

วันที่ 5 / Day 5

๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.       ตื่นนอน และทำอาหารเช้า
06.30– 08.00 a.m.         Wake up and cook breakfast

๐๘.๐๐  น.                   เตรียมตัวและเก็บของใช้ส่วนตัว และกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
08.00  a.m.                  Prepare your belongings and return to the schoole

๑๑.๔๐  น.                  เดินทางถึงโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
11.40  a.m.                  Arrive college

๑๒.๐๐ น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
12.00  a.m.                 Lunch

๑๓.๓๐ น.                  ชมตลาดชุมชน / กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
01.30  p.m.                Visit local market / Plant tree

๑๕.๐๐  น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
03.00  p.m.                 Relax

๑๘.๐๐ น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00  p.m.                Dinner

 

วันที่ 6 / Day 6

๐๖.๓๐  น.                  รับช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30  a.m.                Collect the elephant from the jungle and take it to bath

๐๘.๐๐ น.                   รับประทานอาหารเช้า
08.00 a.m.                  Breakfast

๐๙.๐๐ น.                  เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
09.00 a.m.                 Visit the Elephant Hospital

๑๒.๐๐  น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00  p.m.                 Lunch

๑๓.๓๐  น.                  รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวลาช้างและควาญช้าง
01.30                          Relax and pack your belongings

 4,700 total views,  3 views today