10.โปรแกรม วี ไอ พี 3 วัน 2 คืน / 3 days Mahout Training Program (VIP) / VIP 项目3 日2晚

โปรแกรม วี ไอ พี 3 วัน 2 คืน /
VIP Mahout Training Program (3-Day) /
VIP 项目3 日2晚

ราคา ๑๐,๐๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 10,000 per person / 10,000 泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

วันที่ 1 / Day 1 / 第一天

๐๘.๓๐ น.                   ลงทะเบียนที่รีสอร์ทและเปลี่ยนชุดม่อฮ่อม
08:30 a.m.                  Arrival and check-in at Resort / Put on a mahout uniform
.                                 在度假村登记和换导游衣服

๐๙.๐๐ น.                  ขี่ช้างไปฝึกขี่ช้างบริเวณที่เตรียมไว้ และเริ่มการฝึกเป็นควาญช้าง
09:00 a.m.                 Ride the elephant to the training area and start training  session
.                                骑大象去准备的地区练习骑大象,并开始训练作为象夫

๑๑.๐๐ น.                  ขี่ช้างไปอาบน้ำ
11:00 a.m.                 Take the elephant for bath
.                                骑大象去洗澡

๑๒.๐๐ น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m.                 Lunch
.                                 吃午餐时间

๑๔.๐๐ น.                 อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า
02.00 p.m.                Take the elephant for a bath and ride them into the forest
.                                给大象洗澡以后送大象进入森林里

๑๕.๐๐ น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
03:00 p.m.                 Relax
.                                 休息

๑๘.๐๐ น.                 รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 p.m.                Dinner and talk with staff
.                                吃晚餐和聊天

วันที่ 2 / Day 2 / 第二天

๐๖.๓๐ น.                  ไปรับช้างมาที่รีสอร์ทในตอนเช้า
06.30 a.m.                 Meet the elephant at the resort
.                                 吃早餐在度假村

๐๘.๐๐ น.                   รับประทานอาหารเช้า
08:00 a.m.                 Breakfast
.                                 吃早餐在度假村

๐๘.๓๐ น.                  เยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้าง
08:30 a.m.                 Visit the baby elephant
.                                看大象托儿园

๐๙.๐๐ น.                  ขี่ช้างไปในป่าและรับประทานอาหารกลางวันในป่า
09:00 a.m.                 Ride the elephant into the forest and have lunch
.                                骑大象去森林里和吃午餐

๑๓.๓๐น.                  ขี่ช้างกลับมาที่รีสอร์ท แล้วเอาช้างมาพักไว้ใกล้ๆรีสอร์ท
01.30 p.m.                Ride the elephant back to resort and leave your own elephant near by the resort
.                               骑大象回度假村然后把大象在最近度假村休息

๑๕.๐๐น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
03.00 p.m.                Relax
.                                休息

๑๘.๐๐ น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 p.m.                Dinner
.                                吃晚餐时间

วันที่ 3 / Day 3 / 第三天

๐๖.๓๐ น.                 ไปรับช้างมาที่รีสอร์ทในตอนเช้า
06.30 a.m.                Meet the elephant at the resort
.                                早上去接大象来到度假村

๐๘.๐๐ น.                รับประทานอาหารเช้า
08:00 a.m.               Breakfast
.                               吃早餐时间

๐๘.๓๐ น.               เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
08:30 a.m.               Visit the elephant hospital
.                              看大象医院

๑๐.๔๕ น.               ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
10:45 a.m.               Watch the elephant bathing
.                              看大象洗澡

๑๑.๐๐น.                  ชมการแสดงช้าง
11:00 a.m.                Watch the educational demonstrations at the Elephant Show.
.                                看大象表演

๑๑.๓๐ น.                 ขี่ช้างกลับไปที่รีสอร์ท รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลาช้างและ ควาญช้าง
11:30 a.m.                Ride the elephant back to the resort and receive the
.                               certificate and say good bye to the mahout and elephant
.                                骑大象回度假村,收到证书和向大象跟象夫告别

*** โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์.****
****系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更。***

 4,825 total views,  2 views today