9.โปรแกรม วี ไอ พี 2 วัน 1 คืน / 2 days Mahout Training Program (VIP) / VIP 项目 2日1晚

โปรแกรม วี ไอ พี 2 วัน 1 คืน /
2 days Mahout Training Program (VIP) /
VIP项目 2日1晚

ราคา 8,000.- บาทต่อท่าน / THB 8,000 per person / 8,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

วันที่ 1 / Day 1 / 第一天

๐๘.๓๐ น.                      ลงทะเบียนที่รีสอร์ทและเปลี่ยนชุดม่อฮ้อม
08:30 a.m.                    Arrival and check-in at Resort / Put on a mahout uniform  在度假村登记和换导游衣服

๐๙.๐๐ น.                      ขี่ช้างไปฝึกขี่ช้างบริเวณที่เตรียมไว้ และเริ่มการฝึกเป็นควาญช้าง
09:00 a.m.                     Ride the elephant to the training area and start training session
.                                    骑大象去准备的地区练习骑大象,并开始训练作为象夫

๑๑.๐๐ น.                      ขี่ช้างไปอาบน้ำ
11:00 a.m.                     Ride the elephant to bath
.                                    骑大象去洗澡

๑๒.๐๐ น.                      รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m.                     Lunch
.                                     吃午餐时间

๑๔.๐๐ น.                     อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า
02.00 p.m.                    Take the elephant for a bath and ride them into the forest
.                                    给大象洗澡,骑大象留下在森林里

๑๕.๐๐ น.                     พักผ่อนตามอัธยาศัย
03:00 p.m.                    Relax
.                                    休息

๑๘.๐๐ น.                     รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 p.m.                    Dinner and discussion with staff
.                                    吃晚餐和聊天

วันที่ 2 / Day 2 / 第二天
๐๖.๓๐ น.                    ไปรับช้างมาที่รีสอร์ทในตอนเช้า
06:30 a.m.                   Meet the elephant at the resort
.                                  早上去接大象来到度假村

๐๘.๐๐ น.                     รับประทานอาหารเช้า
08:00 a.m.                    Breakfast
.                                    吃早餐时间

๐๘.๓๐ น.                     เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
08:30 a.m.                    Visit the Elephant Hospital
.                                    看大象医院

๐๙.๔๕ น.                   ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
09:45 a.m.                   Watch  the elephant bathing
.                                    看大象洗澡

๑๐.๐๐ น.                    ชมการแสดงช้าง
10:00 a.m.                   Watch the educational demonstrations at the Elephant Show
.                                    看大象表演

๑๑.๓๐ น.                   ขี่ช้างกลับไปที่รีสอร์ท รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลาช้างและควาญช้าง
11:30 a.m.                  Ride the elephant back to the resort, receive a Certificate, say goodbye to the mahout and the elephant
.                                      骑大象回度假村收到证书和向大象和象夫告别

 4,873 total views,  1 views today