11.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 1 วัน / 1 day Elephant Riding Program / 训练根本奇大象 一日游

11.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 1 วัน /
The Basic Mahout Training  Program /
训练根本奇大象 一日游

ราคา ๔,๐๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 4,000 per person / 4,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

๐๘.๓๐ น.                       ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
08.30 a.m.                      Complete the application to register / Put on a mahout uniform /Join a ceremony to pay                                                  respect   to  Ganesha (the God of Elephants)
.                                     登记 换衣服和敬奉象头神

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.        เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของช้าง และคำสั่งที่ใช้กับช้าง ตามคำแนะนำ
.                                      ของควาญช้างและเริ่มการฝึก
09.00 – 10.30 a.m.          Learn information about elephants, study command words, and get introduced to mahout and                                        elephant / Begin training 
.                                      学关于大象的信息与大象使用的指示按象夫的建议

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.        ขี่ช้างไปเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้างและเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.00 – 11.30 a.m.          Ride elephant to visit the baby elephant and visit the elephant hospital
.                                      骑大象去参观大象托儿园和大象医院

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m. – 13.00 p.m.    Lunch
.                                        吃午餐时间

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.         ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
01.15 – 01.30 p.m.           Watch the elephants bathing
.                                       看大象洗澡

 ๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๐ น.         ชมการแสดงช้าง
01.30 – 02.10 p.m.           See the elephant show
.                                        看大象表演

๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น.          เยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง
02.10 – 02.20 p.m.           Visit the elephant dung paper factory
.                                       看大象粪便的造纸示范

๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๕ น.          พาช้างไปอาบน้ำ
02.20 – 02.35 p.m.           Take you own elephant for bath
.                                        跟大象一起洗澡

๑๔.๓๕ – ๑๕.๑๕ น.           ขี่ช้างกลับมาที่โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
02.35 – 03.15 p.m.             Ride the elephant back to the college
.                                         骑大象回到练习象夫和大象学校

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.           รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลา
03.15 – 03.30 p.m.            Certificate awards and Saying goodbye
.                                         收到证书和告别

 4,878 total views,  1 views today