12.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 2 วัน 1 คืน/The Basic Mahout Training Program (2-Day)

12.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 2 วัน 1 คืน / The Basic Mahout Training Program (2-Day)

ราคา ๘,๕๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 8,500 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ 1 / Day 1

๐๘.๓๐ น.                                ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
08.30 a.m.                               Complete the application to register / Put on a mahout uniform /Join a ceremony to pay respect to Ganesha (the God of Elephants)

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.                  เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของช้าง และคำสั่งที่ใช้กับช้างตามคำแนะนำของควาญช้าง และเริ่มการฝึก
09.00 – 10.30 a.m.                    Learn about elephant information and elephant command words Introduce the mahout, elephant and start training

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.                  ขี่ช้างไปเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้างและเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.00 – 11.30a.m.                     Ride the elephant to the center to visit baby elephant and elephant hospital

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m. – 01.00 p.m.            Lunch

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.                  ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
01.15 – 01.30 p.m.                    See how the mahout baht the elephant

๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๐ น.                  ชมการแสดงช้าง
01.30 – 02.10 p.m.                    Watch the educational demonstrations at the Elephant Show

๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น.                 เยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง
02.10 – 02.20 p.m.                   Visit the Elephant Dung Paper Factory

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.                  ขี่ช้างกลับไปยังโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
02.30 – 03.00 p.m.                   Ride the elephant back to school

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                  อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า
03.00 – 04.00 p.m.                   Take your elephant bath and take them back to the jungle to be chain

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 – 06.00 p.m.                   Free time

วันที่ 2 / Day 2

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.               รับช้างออกจากป่า
06.30 – 07.00 a.m.                 Retrieve your elephant from the forest

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.               รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 09.00 a.m.                 Breakfast

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.               ฝึกขี่ช้าง
09.00 – 09.30 a.m.                 Additional training

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.               เตรียมตัวขี่ช้างทางไกลเข้าไปในบ้านพักในป่า
09.30 – 10.00 a.m.                Ride your elephant to the forest camp

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.              เดินทางถึงที่พักในป่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.15 – 12.00 a.m.                Arrive at the Forest Camp and rest

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.              รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 a.m. – 01.30 p.m.        Lunch / Rest

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.            ขี่ช้างกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
01.30 – 02.30 p.m.              Ride the elephant back to school

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.             กลับมาถึงโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง จากนั้นรับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลา
03.30 – 04.00 p.m.              Arrive to the school/ Certificate award/ Saying goodbye

 4,892 total views,  1 views today