โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง 1 วัน / Taking Care of the Elephant (1 Day)/ 养大象一日游

โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง  1 วัน
Taking Care of the Elephant (1 Day)/  养大象一日游

๔,๐๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 4,000 per person / 4,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

10.00 – 10.30 น.  เดินทางมาถึงโรงเรียนฝึกควาญช้าง เปลี่ยนชุดเป็นชุดควาญช้าง
Arrived and check in at Mahout Training School /
Get  dressed in the mahout uniform
过去练习象夫学校,换象夫的衣服

10.30 – 12.00 น.  รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
Presentation about National Elephant Institute
听泰国大象保护中心讲话

12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน / Lunch time / 吃午餐时间

13.00 – 14.00 น.  เรียนรู้วิธีการทำสมุนไพรสำหรับช้าง
Learn how to make herbal bolus for elephants
学习大象草药的做法

14.00 – 15.30 น.  ไปดูช้างในป่า/สังเกตพฤติกรรมของช้าง/ดูช้างเล่นโคลน
Go to see elephant in the forest/Observe the elephant
behavior/Watch the elephant play with mud
看大象在森林里/ 观察大象的行为/看大象玩泥

15.30 – 16.00 น. อาบน้ำให้ช้าง/ป้อนอาหารให้ช้าง/มอบใบประกาศ/กล่าวลาช้าง

       Take the elephant for a bath / Feeding / Receive a Certificate /Say goodbye

        给大象洗澡 / 喂大象 / 给证书 / 向大象告别

16.00 – 16.30 น.  เปลี่ยนชุดแล้วเดิมทางกลับ

โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง  1 วัน
Taking Care of the Elephant (1 Day)/  养大象一日游

๔,๐๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 4,000 per person / 4,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

10.00 – 10.30 น.  เดินทางมาถึงโรงเรียนฝึกควาญช้าง เปลี่ยนชุดเป็นชุดควาญช้าง
Arrived and check in at Mahout Training School /
Get  dressed in the mahout uniform
过去练习象夫学校,换象夫的衣服

10.30 – 12.00 น.  รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
Presentation about National Elephant Institute
听泰国大象保护中心讲话

12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน / Lunch time / 吃午餐时间

13.00 – 14.00 น.  เรียนรู้วิธีการทำสมุนไพรสำหรับช้าง
Learn how to make herbal bolus for elephants
学习大象草药的做法

14.00 – 15.30 น.  ไปดูช้างในป่า/สังเกตพฤติกรรมของช้าง/ดูช้างเล่นโคลน
Go to see elephant in the forest/Observe the elephant
behavior/Watch the elephant play with mud
看大象在森林里/ 观察大象的行为/看大象玩泥

15.30 – 16.00 น. อาบน้ำให้ช้าง/ป้อนอาหารให้ช้าง/มอบใบประกาศ/กล่าวลาช้าง

Take the elephant for a bath / Feeding / Receive a Certificate /Say goodbye

给大象洗澡 / 喂大象 / 给证书 / 向大象告别

16.00 – 16.30 น.  เปลี่ยนชุดแล้วเดิมทางกลับ

Return the mahout uniform and leave

换衣服然后回去

กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวมาถึงล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ฝนตก หรืออากาศร้อนเกินไป เป็นต้น

Time schedule may be changed according to arrival time or weather conditions

系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更 比如 下雨或者天气太热。

Change the cloths back to normal and leave
换衣服然后回去

กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวมาถึงล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ฝนตก หรืออากาศร้อนเกินไป เป็นต้น

Time schedule can be changed according to the time of arrival or the weather

系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更 比如 下雨或者天气太热。

 5,824 total views,  1 views today