5.โปรแกรมเลี้ยงดูช้าง ครึ่งวัน/Elephant Education Half Day Program

โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง ครึ่งวัน/Elephant Education Half Day Program(Half-Day)

 ๓.๐๐๐.- บาทต่อคน / THB 3,000 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

08.00 – 08.45    เตรียมความพร้อม เปลี่ยนชุดเป็นชุดควาญช้าง
Arrived and check in at Mahout Training School/ Get dressed in the mahout uniform

08.45 – 09.30    บรรยายเกี่ยวกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ
Presentation about National Elephant Institute

09.30 – 10.00   เรียนรู้วิธีการทำสมุนไพรสำหรับช้าง
Learn how to make herbal bolus for elephants

10.00 – 11.00   เดินทางเข้าป่าไปกับช้าง ควาญช้าง และเจ้าหน้าที่ / สังเกตพฤติกรรมของช้าง เช่นการกิน การเดิน การเล่นโคลน
Go to see elephant in the forest/Observe the elephant’s behavior/Watch the elephant play with mud

11.00 – 11.30   ชมการอาบน้ำให้กับช้าง
Watch the elephant bathing

11.30 – 12.00   เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างและสถานพยาบาลลูกช้าง
Visit the Elephant Hospital and Elephant Nursery

12.00 – 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน
Lunch time

13.15 – 14.30   ชมช้างอาบน้ำ และชมการแสดงช้าง

Watch the elephants bathing and the Educational Demonstrations   at the showground

14.30  เปลี่ยนชุดแล้วเดิมทางกลับ

Return the mahout uniform and leave

Time schedule can be changed according to the time of arrival or the weather

 4,895 total views,  4 views today