6.โปรแกรมฝึกควาญช้าง 1 วัน (ลานแสดง)/ Mahout Training Program Showground (1-Day) / 象夫训练 一日游(表演场)

โปรแกรมโปรแกรมฝึกควาญช้าง 1 วัน (ลานแสดง)/ Mahout Training Program Showground (1-Day) / 象夫训练 一日游(表演场)

ราคา 4,000.- บาทต่อท่าน / THB 4,000 per person / 4,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

๐๘.๓๐ น.                  ลงทะเบียนที่บ้านพักโฮมสเตย์
08.30 a.m.              Check in at Home stay and Registration / 在寄宿家登记

๐๙.๐๐ น.                 ฝึกขี่ช้าางที่ลานแสดงช้าง
09.00 a.m.             Training program at the elephant show showground
在表演场练习大象骑地

๑๐.๔๕ น.                 นำช้างไปอาบน้ำ
10.45 a.m.            Take the elephant for a bath/ 跟大象一起洗澡

๑๑.๐๐ น.                 ร่วมแสดงกับช้าง
11.00 a.m.              Participate in Educational Demonstrations at the showground / 参加跟大象表演

๑๑.๓๐ น.                 ชมสาธิตการทำกระดาษจากมูลช้างและเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.30 a.m              Visit Elephant  dung factory And Elephant Hospital
看大象粪便的造纸示范,看大象医院。

๑๒.๐๐ น. / .             พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m              Lunch time / 吃午餐时间

๑๓.๑๕ น.                นำช้างไปอาบน้ำ
01.15 p.m.            Take the elephant for bath / 跟大象一起洗澡

๑๓.๓๐ น.                ร่วมแสดงกับช้าง
01.30 p.m.            Participate in Educational Demonstrations at the showgroun/ 参加跟大象表演

๑๔.๓๐ น.                รับใบประกาศนียบัตร / ถ่ายรูปร่วมกับช้าง
02.30 p.m.            Receive a Certificate and take photos/ 收到证书和跟大象拍照

๑๔.๔๕ น.                 นำช้างไปป่า
02.45 p.m.           Ride the elephant back into the forest/ 骑大象回去森林里

๑๕.๓๐ น.                 จบโปรแกรม
03.30 p.m.             Say Good bye to elephant and mahout / 行程结束

 5,509 total views,  2 views today