8.โปรแกรมโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน/ Mahout Training Program HomeStay (3-Day) / 寄宿家项目 3日2 晚

โปรแกรมโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน /
Mahout Training Program HomeStay (3-Day) /
寄宿家项目 3日2 晚

ราคา ๙,๐๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 9,000 per person / 9,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

วันที่ 1 / Day 1 / 第一天

๐๘.๓๐ น.          ลงทะเบียนที่บ้านพักโฮมสเตย์และเปลี่ยนชุดม่อฮ่อม
08.30 am.          Arrival, check-in, and registration at Homestay / Put on a mahout uniform / 在寄宿家登记和换导游衣服

๐๙.๐๐ น.          ทำความคุ้นเคยกับช้างและควาญช้าง
09.00 am.          Introduction to elephant and mahout, feeding elephants / 熟悉跟大象和象夫。

๐๙.๓๐ น.         ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ / 看泰国大象保护中心历史录像
09.30 am.         Presentation about the National Elephant Institute

๑๐.๓๐ น.          ชมนิทรรศการวีถีช้างไทย
10.30 am.          Visit the elephant exhibition room in the Multimedia Learning Center / 参观泰国大象生命展览会

๑๑.๐๐ น.          เรียนรู้การทำกระดาษจากมูลช้าง / 学习做纸从象粪
11.00 am.          Visit the Elephant Dung Paper Factory

๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 am.           Lunch / 吃午餐时间

๑๓.๑๕ น.          ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
01.15 pm.           Watching the elephant bathing / 看大象洗澡

๑๓.๓๐ น.           ชมการแสดงช้าง
01.30 pm.          Watch the educational demonstrations at the Elephant Show / 看大象表演

๑๔.๓๐ น.          สักการะพระพิฆเนศวร จากนั้นฝึกขี่ช้าง ณ ลานแสดงช้าง
02.30 pm.          Join a ceremony to pay respect to Ganesha (the God of Elephants), then learn elephant training and riding at the Showgrounds / 敬奉象头神然后在演出场练习骑大象

๑๕.๐๐ น.         อาบน้ำให้ช้าง จากนั้นพาช้างกลับเข้าป่า
03.00 pm.         Take your elephant for a bath then return them to the forest/ 给大象洗澡以后送大象进入森林里

๑๗.๐๐ น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย
05.00 pm.         Relax / 休息

๑๘.๐๐ น.         รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 pm.         Dinner/Discussion / 吃晚饭和聊天

๒๐.๐๐ น.        เข้าห้องพัก
08.00 pm.        Free time/Sleeping / 休息

วันที่ 2 / Day 2 / 第二天

๐๖.๓๐ น.           เดินทางเข้าไปในป่า เพื่อทำความสะอาดที่นอนของช้าง อาบน้ำให้ช้าง และขี่ช้างกลับสถาบันฯ / 进入森林里打扫大象的床垫 洗澡大象 骑大象回大象保护中心
06.30 am.          Walk to the forest / Help to care for, clean, and bathe your elephant / Return to the center

๐๘.๐๐ น.           รับประทานอาหารเช้า
08.00 am.           Breakfast / 吃早餐

๐๙.๐๐ น.          ฝึกขี่ช้างและแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง
09.00 am.          Additional training at the showground / 练习骑大象和参加表演大象 在表演场地

๑๐.45 น.           ร่วมอาบน้ำกับช้างที่สระน้ำ
10.45 am.          Bathing elephant in pond / 跟大象一起洗澡

๑๑.๐๐ น.          ร่วมการแสดงช้างในรอบการแสดง / 参加跟大象表演
11.00 am.          Participation performance in the show

๑๑.๓๐ น.          เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.30 am.          Visiting the elephant hospital / 看大象医院

๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 am.            Lunch / 吃午餐时间

๑๓.๑๕ น.           ร่วมการแสดงช้างอาบน้ำในรอบการแสดง
01.15 pm.          Take your elephant for a bath / 参加跟大象一起洗澡

๑๓.๓๐ น.           ร่วมการแสดงช้างในรอบการแสดง / 参加跟大象表演
01.30 pm.          Participate in Educational Demonstrations at showground

๑๔.๓๐น.            ฝึกการขี่ช้างในลานแสดงช้าง / 练习骑大象在表演场地
02.30 pm.          Additional training at the showground

๑๕.๐๐ น.           อาบน้ำให้ช้าง จากนั้นพาช้างกลับเข้าป่า
03.00 pm.         Take your elephant for a bath then return them to the forest/ 给大象洗澡以后送大象进入森林里

๑๗.๐๐น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย
05.00 pm.          Relax / 休息

๑๘.๐๐ น. .         รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 pm.           Dinner/Discussion / 吃晚餐和聊天

๒๐.๐๐ น.            เข้าห้องพัก
08.00 pm.           Free time / Sleeping / 休息

วันที่ 3 / Day 3 / 第三天

๐๖.๓๐ น.              เดินทางเข้าไปในป่า เพื่อทำความสะอาดที่นอนของช้าง อาบน้ำให้ช้าง และขี่ช้างกลับสถาบันฯ
06.30 am.             Walk to the forest / Help to care for, clean, and bathe your elephant / Return to the center/ 进入森林里打扫大象的床垫 洗澡大象 骑大象回大象保护中心

๐๘.๐๐ น.             รับประทานอาหารเช้า
08.00 am.             Breakfast / 吃早餐时间

๐๙.๐๐ น.            ฝึกขี่ช้างและแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง
09.00 am.            Additional training at the showground/ 练习骑大象和参加表演大象 在表演场地

๑๐.๔๕ น.            ร่วมอาบน้ำกับช้างที่สระน้ำ
10.45 am.            Take your elephant for a bath

๑๑.๐๐ น.            ร่วมการแสดงช้างอาบน้ำในรอบการแสดง
11.00 am.             Participate in the Educational Demonstrations at the showground / 参加跟大象一起洗澡

๑๑.๐๐ น.              รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวลาช้างและควาญช้าง
11.00 am.              Receive a Certificate and say goodbye to your elephant and the mahout. / 收到证书和向大象和象夫告别

๑๒.๐๐ น.             รับประทานอาหาร จบโปรแกรม / 吃午餐和行程结束
12.00 am.             Lunch. Program finish. Say good bye

 5,383 total views,  1 views today