โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง และโรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่/Elephant Hospital

โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง และโรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่

Lampang elephant hospital and Krabi elephant hospital

โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 พร้อมกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีภารกิจที่สำคัญคือ ดูแลรักษาช้างป่วยทุกกรณี ทั้งช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปางช้างเอกชน และช้างของประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหน้าที่ดูแลช้างของกลาง ช้างฝากเลี้ยง ช้างชรา ช้างพิการ ช้างดุร้าย และจัดการช้างอาละวาดและตกมันรวมทั้งช้างอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ ปัจจุบันมีช้างในความดูแลกว่า 26 เชือก ณ ศุนย์บริบาลช้าง (ปางหละ) เดิมคือศุนย์ฝึกลูกช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของช้าง โดยเน้นการเลี้ยงดูที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง เลียงในป่า และมีโรงผลิตยาสมุนไพรช้างที่สามารถ ผลิตได้เฉลี่ยเดือนละ 600 กิโลกรัม การจัดการช้างอาละวาดและตกมัน มีประวัติก่อตั้งเมื่อประมาณปี 2542 โดยมีจุดประสงค์เพื่อคอยดูแลควบคุมช้างตกมัน-อาละวาด เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รวมไปถึงการช่วยเหลือช้างประสบภัย การควบคุมและขนย้ายช้างต่างๆอย่างปลอดภัย โดยมีบุคลากรที่ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์และควาญช้างที่มีความชำนาญในการควบคุมช้าง

Lampang elephant hospital

The Lampang Elephant Hospital was established under the FIO along with the Thai Elephant Conservation Center in 1993. The hospital’s mission is to care for sick elephants free of charge in all cases including those of the FIO, private camps, and individual owners. In addition, the hospital also takes care of confiscated, old, and fierce elephants, abandoned baby elephants, and the management of elephants in musth. Currently there are more than 26 elephants in custody at Ban Pang La, the sanctuary in Pang La, Ngao district, Lampang province. In many cases, this is the last home for elephants and their care focuses on building bonding relationships between people and elephants while feeding freely in the forest. BanPang La also houses a facility where an average of 600 kg of herbal medicines for elephants is produced per month.

Since 1999, expert veterinarians and mahouts have come together to manage rampaging elephants in musth. Their main objective is to ensure minimal loss and injury to elephants and humans. These efforts also include transporting and healing any injured elephants.

งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้ก่อตั้งศุนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง เมื่อปี พ.ศ.2543 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับช้าง รวมทั้งสำรวจและเฝ้าระวังโรคติดต่อในช้าง โดยมีการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีโครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง โครงการรีดน้ำเชื้อและผสมเทียมช้างไทย และโครงกระบบฐานข้อมูลประชากรช้างไทย

Research and Academic Service

The Research and Academic Service was established in 2010. Its objectives are to research and gather knowledge about elephants. In collaboration with public and private external organizations, they study the surveillance of communicable diseases in elephants. Three current research projects conducted under the patronage of the government budget are the disease surveillance project, the semen accumulation and artificial insemination project, and the elephant population database project.

โรงพยาบาลช้างกระบี่

ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่ ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลช้างกระบี่ เพื่อรองรับดูแลช้าง 14 จังหวัดภาคใต้ ภารกิจหลักที่สำคัญคือ ดูแลรักษาช้างป่วยทุกกรณี ทั้งปางช้างเอกชน และช้างของประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Krabi Elephant Hospital

The Krabi Elephant Hospital was established in 2009 to provide elephant care in 14 southern provinces. Their primary mission is caring for sick elephants from any private camp or owner free of charge.

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้าง

  • งานเลี้ยงดูและบริบาลช้าง ศุนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                         มีช้างอยู่ในความดูแล จำนวน 30 เชือก ได้ทำการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จำนวน 45 เคส (จำนวน 25 เชือก)
  • โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง                                                                                      ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพช้างป่วย ตรวจสุขภาพช้างประจำปี เพื่อการตรวจคัดกรองโรค และการติดตามผลการรักษา ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ รวมทั้งสิ้น 833 ตัวอย่าง จำแนกตามจุดประสงค์ที่ส่งตรวจ ดังนี้

ตรวจสุขภาพ                  จำนวน     296  ตัวอย่าง

วินิจฉัยโรค                     จำนวน      369  ตัวอย่าง

ติดตามผลการรักษา        จำนวน      154  ตัวอย่าง

เพาะเชื้อ                        จำนวน          9  ตัวอย่าง

จุลพยาธิวิทยา                จำนวน          5  ตัวอย่าง

  • โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่

ได้ทำการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จำนวน 110 เคส (จำนวน 91 เชือก) เป็นช้างเอกชนและช้างชาวบ้านทั่วไป ทั้งหมด 91 เชือก

Elephant cooperation and preserve

-The elephant was in charge 30 elephants. It has treated patients of 45 cases (25 elephants)

Lampang elephant hospital

Lampang Elephant Hospital dedicates its focus on medical examinations of sick elephants. In 2016, annual check-ups, diagnosis of disease, and follow-up treatments included 833 cases:

Health check                       296 elephants

Diagnosis                            369 elephants

Treatment follow-up            154 elephants

Culture Germs                        9 elephants

Micropathology                       5 elephants

_______________________________

Krabi elephant hospital

Krabi Elephant Hospital is responsible for the care of elephants in FIO private camps within the hospital and also with their elephant mobile project. We supervise the work of the elephant rescue team and also the breeding of elephants. In addition, this is a place for donations of private elephants. In 2016, there were 110 patient cases (91 elephants), all of which were from private camps or owners.

 10,654 total views,  26 views today