แท็กซี่

1.สีดอผาจันทร์

ควาญช้าง: นายประสิทธิ์ กันทาสืบ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี

2.พังคำมี

img_7686_40050204423_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจำเริญ แก้วขาว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี ขี้ระแวง

3.พังวังเจ้า

img_7654_46962530412_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายอภิเดช จันทร์ตา
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

4.พลายใจ

วาญช้าง: นายสมัน แก้ววงศ์สาย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

5.พลายพะเหม่

วาญช้าง: นายนิด มะโนใน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

6.พลายพะเยา

img_8691_40199600833_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายเกษม เปี้ยสาย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

7.สีดอใหญ่

img_7613_46925089632_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายธีรพล กันทา
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

8.พังทานตะวัน

img_7633_47014216351_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายมิตร พิมมะสาร
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

9.พังบุญมี

พังบุญมี

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมนึก เครือสบจาง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง ขี้ระแวง

10.พลายมงคล

พลายมงคล

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายโกเมศ ก้อใจ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

11.สีดอดอ

สีดอดอ

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายเกษม พิชัยหล้า
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

12.สีดอสาธิต

สีดอสาธิต

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมิง กิจโล
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

13.พังจันทร์แดง

พังจันทร์แดง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมชาย สายก้อนแก้ว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี ขี้ระแวง

14.พังสิงขร

พังสิงขร

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายณรงค์เดช พรมชาติ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

15.พลายบุญมี(พงษ์)

พลายบุญมี (พงษ์)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CICK

ควาญช้าง: นายทวน ปันแกว่น
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

16.พังพระธิดา(จุฑานันท์)

พังพระธิดา

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายชินกร พงษ์สาร
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

17.พลายแก้ว

พลายแก้ว

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายคำ ต๊ะคำปน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

18.พลายมีบุญ(แอ๊ด)

พลายมีบุญ (แอ๊ด)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสนธยา วาวงศ์
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

19.พังจันทร์เพ็ญ(แสบ)

พังจันทร์เพ็ญ(แสบ)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายอนุสรณ์ วรรณรักษ์
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

20.พังวันดี

พังวันดี

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจันทร์ คำวัง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ เชื่อฟังควาญ

21.สีดอตาแดง

สีดอตาแดง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสุบิน คำภิระ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ เชื่อฟังควาญ

22.พังลาวัลย์

พังลาวัลย์

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายนัน เครือนันชัย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

23.พังสาละวิน

พังสาละวิน

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจันดี วงค์พรรณ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

24.สีดอสามพราน

สีดอสามพราน

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจรูญ พวงแก้ว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัค่อนข้างดุ

 4,516 total views,  1 views today