ศูนย์บริบาลช้างปางหละ

1.สีดอวาสนา

2.สีดอแก้ว

3.สีดอคำหล้า

4.สีดอสมบูรณ์

สีดอสมบูรณ์

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายวีรศักดิ์ เครือสบจาง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

5.พังคำปัน(ใหญ่)

พังคำปันใหญ่

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายถนอม ใหม่ศรี
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

6.พลายเอก(น้อย)

พลายเอก(น้อย)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมบูรณ์ มีคุณ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

7.สีดอยะหลี่

สีดอยะหลี่

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมบูรณ์ มีคุณ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดื้อ

8.พังตุ้ย

พังตุ้ย

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายทองเจีย เสียงหวาน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยไม่ค่อยชื่อง

9.พลายทราย

10.พังกรุงศรี

พังกรุงศรี

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายทนงศักดิ์ เปี้ยสาย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

11.พลายเป๋

12.สีดอโรง

13.พลายหยวก

14.สีดอไชยยา

15.พลายงาม

16.สีดอโชค

17.พลายคำน้อย

18.พังคำปัน(เล็ก)

พังคำปัน(เล็ก)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจำนอง ท้าวคำ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

19.พังสมหมาย

พังสมหมาย

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายผดุงเกียรติ ตาปัน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

20.พังอีลาน

พังอีลาน

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายวิชัย นันทโย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

21.พังโกสัมพี

พังโกสัมพี

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายทิวา เถาวัลย์
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

22.พลายผาแดงน้อย

23.พลายแดน

 4,281 total views,  1 views today