โครงการ : พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  และได้เริ่มดำเนินการการจัดกิจกรรมตามโครงการสนองพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. 2555 โดยได้จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช ภายในพื้นที่ปลูกมเหสักข์–สักสยามมินทร์
ปลูกซ่อมต้นมเหสักข์ที่ตายไป ภายในพื้นที่ปลูกมเหสักข์–สักสยามมินทร์
1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายนของทุกปี สำรวจอัตราการเจริญเติบโต ของมเหสักข์ ภายในพื้นที่ปลูกมเหสักข์–สักสยามมินทร์
ในช่วงเดือนธันวาคม- เดือนมกราคม ของทุกปี จะทำแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่ปลูกต้นมเหสักข์ –สักสยามมินทร์

 2,256 total views,  1 views today