โครงการ : ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อพ.สธ.-อ.อ.ป.)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ  ได้ดำเนินโครงการ “ปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติ ฯ” โดยปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง ในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก อีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง โดยมีเนื้อที่ จำนวน 10 ไร่ และปลูกไม้ดอกสีม่วง จำนวน 600 ต้น ซึ่งมีการทำกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตัดหญ้า บริเวณแปลงโครงการปลูกพันธุ์ไม้ดอกสีม่วง เฉลิมพระเกียรติ (เสลา, อินทนิลน้ำ, ตะแบก ) บริเวณพื้นที่ สวนป่าทุ่งเกวียน และพื้นที่ของสถาบัน คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม ดายวงกลมรอบโคนต้น (ไม้ดอกสีม่วง)บริเวณพื้นที่ทุ่งบัวตอง สวนป่าทุ่งเกวียน และพื้นที่ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  
ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี ต้นไม้ดอกสีม่วงจะติดดอกออกผล
ทุกวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน ของทุกปี สำรวจอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของต้นเสลา (ไม้ดอกสีม่วง) บริเวณพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน และพื้นที่ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

 2,311 total views,  2 views today