การประชุมช้างแห่งชาติ 2565

                ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  นอกจากนั้นการสูญเสียในครั้งนี้ยังส่งผลวิกฤตในด้านสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดคือ ธุรกิจท่องเที่ยว ที่ต้องหยุดให้บริการหรือชะลอตัวเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งไม่ได้มีเพียงคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ หากแต่ยังรวมไปถึงสัตว์ด้วยเช่นกัน

                ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจปางช้างกว่า 85 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งได้ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ส่วนปางช้างที่เหลือกำลังดิ้นรนเพื่อให้ช้าง รวมถึงกิจการสามารถอยู่รอดต่อไปได้ และที่สำคัญปางช้างทุกแห่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ที่จะนำไปซื้ออาหารและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงช้าง ซึ่งล้วนส่งผลโดยตรงต่อช้างที่อาศัยอยู่เป็นอย่างมากและในช่วงที่ผ่านมา ช้างเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมากในคราวเดียว ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่อาศัยของช้างไม่เพียงพอ พื้นที่ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับช้างปริมาณมากๆ ได้ จึงทำให้อาหารช้างขาดแคลน ห่างไกลจากการดูแลจากสัตวแพทย์ ควาญช้างบางคนต้องหันไปทำอาชีพอื่นเพื่อหารายได้มาดูแลช้าง ทำให้ดูแลช้างได้ไม่เต็มที่ ช้างสุขภาพแย่ลง ซึ่งตามหลักสวัสดิภาพภาพสัตว์แล้วนั้น ช้างควรได้รับการเลี้ยงและการดูแลให้มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอมีสุขอนามัยที่ดีซึ่งช้างบางเชือกยังต้องให้อาหารเสริมและยารักษาโรค เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง และหากปราศจากการช่วยเหลือ มีความเสี่ยงสูงมากที่ช้างเลี้ยงเหล่านี้จะขาดสารอาหารและอดตายในที่สุด

                สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนและมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่อาจครอบคลุมในทุกประเด็นและมิติได้ การจัดโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2565 จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหามาแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้ช้างเลี้ยงของประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปสู่ก้าวใหม่ที่ยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยที่เกี่ยวกับช้างในทุกมิติ

3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ช้าง

3. เพื่อตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพ บทบาทและคุณค่าของช้าง

 1,453 total views,  2 views today